آدرس نیروگاه خرمشهر

نیروگاه خرمشهر

آدرس : ایران ، منطقه آزاد تجاری اروند، خرمشهر ، جاده امام صادق (ع) ، سایت صنعتی ، نیروگاه سیکل  ترکیبی خرمشهر

تلفن : 53583289-061

نمابر : 89779851-021

کد پستی :  6438193481

صندوق پستی : 64155799

 

برای ما ایمیل بفرستید